Fondspreise

BayernInvest Fonds

Fonds

Ausgabepreis (€)

Rücknahmepreis (€)

NAV-Preis (€)

BayernInvest Renten Europa-Fonds AK I

862,86

862,86

862,86

BayernInvest Renten-Europa-Fonds AK A

94,09

90,91

90,91

BayernInvest ESG Subordinated Bond Fonds AK I

7.495,16

7.495,16

7.495,16

BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds AK A

91,20

88,12

88,12

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds AK EUR Hedged

7.036,21

7.036,21

7.036,21

VKB Portfolio - Chance

81,73

81,73

81,73

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds AK EUR Hedged

760,25

760,25

760,25

VKB Portfolio - Stabilität

50,59

48,18

48,18

BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds AK A EUR Hedged

968,02

921,93

921,93

BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds AK B EUR Hedged

97,45

94,61

94,61

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK I

882,23

882,23

882,23

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK A

88,26

87,39

87,39

ESG-Global-Bond-Opportunities

961,47

961,47

961,47

ESG-Global-Bond-Opportunities-AK-A

96,09

95,76

95,76

Stand: 23.05.2022