Ausschüttungen der BayernInvest Publikumsfonds

Ausschüttungen im Kalenderjahr 2023 (Stand per 19.12.2023)

Name

Art**

je Anteil*

Ex-Tag

Valuta

BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds A EUR-Hedged

E

16,54 €

27.12.2023

29.12.2023

BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds B EUR-Hedged

E

1,71 €

27.12.2023

29.12.2023

BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds C EUR-Hedged

E

18,05 €

27.12.2023

29.12.2023

BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD

E

18,37 USD

27.12.2023

29.12.20233

BayernInvest Renten Europa-Fonds AK I

E

15,19 €

17.05.2023

23.05.2023

BayernInvest Renten Europa-Fonds AK A

E

1,63 €

17.05.2023

23.05.2023

BayernInvest ESG Subordinated Bonds-Fonds AK I

E

196,92 €

17.05.2023

23.05.2023

BayernInvest ESG Subordinated Bonds-Fonds AK A

E

1,74 €

17.05.2023

23.05.2023

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds AK EUR-Hedged

E

354,07 €

17.05.2023

23.05.2023

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged

E

25,70 €

17.05.2023

23.05.2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK I

E

14,92 €

17.05.2023

23.05.2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK A

E

1,48 €

17.05.2023

23.05.2023

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK I

E

0,00 €

28.02.2023

28.02.2023

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK A

E

0,00 €

28.02.2023

28.02.2023

*) Bruttoausschüttung
**) E = Endausschüttung, T = Thesaurierung